2011 Pomem Alımları

Pomem MaSaL
sponsorlu reklam
2011 pomem alımları

2011 pomem alımları

2011 yılında başlatılacak olan 10 uncu ve 11 inci dönem (POMEM) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine öğrenci alımı duyurusu yapılmıştır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (Pomem) Öğrenci Alımı Duyurusu

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı en az 6 ay süre ile mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

2011 yılında başlatılacak olan 10. ve 11. dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2009 ve 2010 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

10 uncu ve 11 inci dönem Polis Meslek Eğitimlerine (9.500) Erkek, (500) Bayan toplam (10.000) aday asıl, bu miktarların %30’u olan  (2.850) Erkek, (150) Bayan toplam (3.000) aday yedek olarak alınacaktır.

Yapılan sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar İstanbul Adile Sadullah, İstanbul Arnavutköy, İzmir Bornova, Mersin, Aydın, Bilecik, Eskişehir ve Çankırı POMEM Müdürlüklerinde eğitim göreceklerdir.

MÜRACAAT İŞLEMLERİ

Adaylar, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine 29 Eylül – 14 Ekim 2010 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Müracaatlar 14 Ekim 2010 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU

Değerlendirme ve seçme sınavına, KPSS P3 puanlarına göre yapılacak sıralama neticesinde en yüksek puandan başlanarak,  (9.500) Erkek, (500) Bayan kontenjanının 3 katı olan (28.500) Erkek, (1.500) Bayan olmak üzere toplam (30.000) aday çağrılacaktır.

Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 26 Ekim 2010 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.

İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ

Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 30 Ekim 2010 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 10 uncu ve 11 inci dönem için geçerli olacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktır.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA

Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.

POMEM Değerlendirme ve Seçme İşlemine katılarak başarılı olan adaylardan askerlik nedeniyle bakaya durumunda olanların okula planlamaları yapılmayacaktır.

Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.

Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

 • Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 30/10/1983 tarihi ve sonrasında doğanlar,
 • Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 30/10/1981 tarihi ve sonrasında doğanlar.

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.

d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

şartları aranır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi, ( Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi)

d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.

ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

BAŞVURU TARİHLERİ: 29 Eylül–14 Ekim 2010

BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

İRTİBAT ADRESİ:

Emniyet Genel Müdürlüğü

Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Necatibey Cad. No:70

Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 412 14 33-34-35-36

Faks: 0 312 425 43 15

 

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“2011 Pomem Alımları” üzerine 32 yorum

 1. ışıl SARIGÜL dedi ki:

  iyi günler ben 2014 yılında inşallah 4 yıllık ünv. mezunu olacağım ve 23.10.1987 doğumlu bir bayanım. 2014 yılındaki pomem’e girme şansım nedir. Cevabınıza göre pomem çalışmalarıma başlıcam .cevabınızı dört gözle bekliyorum. şimdiden teşekkürler inşallah olumlu olur cevabınız iyi günler

 2. rusuz dedi ki:

  4 yıllık okumuş adamdan neden kpss puanı isterler anlamam 60 alsan nolur almasan nolur polıs olmak isteyen adamı polıs yapsınlar kardeşim 

 3. ayça kırcalı dedi ki:

  yedek ne demek??

 4. Nazmi dedi ki:

  ARKADAŞLAR BİLGİSİ OLAN LÜTFEN YARDIMCI OLSUN
  4 YILLIK ÜNİ MEZUNUYUM  TEK GÖZÜM -2.25 MİYOP HER YERDE EMNİYET TEŞKİLATININ İSTEDİĞİ SAĞLIK ŞARTLARI DİYOR ARKADAŞ NEDİR BU ŞARTLAR YA ????? OLABİLİYOR MUYUM  OLAMIYOR MUYUM ????????

 5. sedef dedi ki:

  slm bayan pomem okulları nerede var öğrenebilirmiyim

 6. kadir bicici dedi ki:

  arkdaslar bı sorum olacak ben bu sene dort yılllık aöf mezunu olacagım ve kpss sınavına gorecegım p 3 sıstemınden atmıs aldıktan sonra herhangı bır sınava tabı tutuluyormuyuz ogrenebılrmıyım..

 7. blodycrew dedi ki:

  ben lise son öğrencisiyim yanlış bilmiyorsam ygs den 280 ve fazlasını almam yetiyo sonrada mülakat ve ardından pmyo sınavına giricem demi her şeyim uyuyo boy kilo vs. her şeyim uyuyor ve türkiyedeki polis okullarından birinden mezun olcam yanlış birşey yok demi şimdidedn teşekkr edrm

 8. cemooo dedi ki:

  admın bir kaç sorum olacak şuanda yeni geldim askerden şuanda 2011 açıkögretimde 2 yıl okuyacam.2 yıl daha okuduktan sonra pomeme başvuru yapmayı düşünüyom.dogum tarihim 25.01.1987 dogumluyum o zamana kadar yaş hattında sorun olurmu?diger sorumda memurlar için yaş düzenlemesi yapılmış acaba 2 yıllık polis okulları için geçerlimi bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsin

 9. cem dedi ki:

  editör abicim ben şuanda adaleti okumaktayım.askerligimide yaptım.dogum tarihim 25.01.1987 adaleti bitirdikten sonra ya hukuka geçiş yapcam yada kamu yönetimine şimdi ben pomemden başvuru yapamazmıyım.

 10. gül uysal dedi ki:

  arkadaşlar size bi sorum olacak lütfen yardımcı olun. ben 2 yıllık önlisans bitirdim sonrada açıköğretimden 3.4. sınıfı bitirip lisans diplomamı aldım. ama kpss ye önlisan olarak girmiştim lisans mezunuyken girmedim sınava pomem liğe başvurabilirmiyim lütfen yardımcı olun!!

 11. Furkan Karadeniz dedi ki:

  Arkadaşlar bir sorum var cevaplarsanız sevirinirim şimdiden teşekkürler.
  Önlisans mezunuyum aöf ten 3 ve 4 e devam edeceğim 4 sınıfımı okuduğum sene Kpss sınavına girdiğimde liseden mi giricem yoksa lisans mı? veya 1 sene kaybına uğruyarak lisans diplomamı aldıktan sonra mı girmem gerek?

 12. hasan dedi ki:

  Slm sırtta omuzda v.b vücutta kıllanma polislik için engel midir ? cevaplarsanız sevinirim

 13. Dyg dedi ki:

  2011 kpss p3 puanıyla pomem alımı olcakmıı acaba bılen varmıdırkı 4 yıllık bıttı

 14. ümit06 dedi ki:

  arkadaslar pomem ıcın yılla 4 yıllık bır fakulteden mezun olmak şart ancak ben 2 yıllık elektrnk haberlesme teknıkerlıgı okusam aynı zamandada 2 yıllık bır acıkogretım fakultesıne gıtsem ıkısını bıtırdıgım zaman pomem e basvurma sansım varmı acaba net bılgısı olan varmı bu sekılde basvuru yapma sansım bulunuyormu ?

 15. yasin dedi ki:

  merhaba ben birşeyi çok merak ediyorum önlisans mezunuyum açık ögretime başvurarak 4yıllık işletme bitirirsem pomem e baş vurabilirmiyim…

  1. aykut dedi ki:

   yasin bende senin gibiyim 2 yıllık bitirdim şimdide a.ö den 3 le 4 ncü sınıfı bitiricem inşallah kabul olur kardeşim

 16. ebruli dedi ki:

  4senelik mezun olduktan sora ,pomem sartları uygunsa sadece sınavla ve mulakatla olunabilir mi ..kpss gerekli deilmidir..??

  1. erhan dedi ki:

   mrb tabı öncelıkle kpss puanı gerek 60 ve üzeri puanlar pomn e gıre bılır bunların yanın da yıne saglık şartları da gerek

 17. merve dedi ki:

  merhaba öncelikle şunu çok merak edıyorum. ben önlisans kpss sınavından 82 aldım seçimlerden sonrakı atamalarda atanma durumum var. yalnız bu sene aöf işletme mezunu olup polislik sınavına gircem. acaba atanırsam 82 ile memurluğa, ordan polisliğe geçişim nasıl olur. rahat olur mu olmaz mı ? şimdiden teşekkürler.

  1. erhan dedi ki:

   merve önlisans ile pmen veya pmyo na geçiş yapamassın 4 yıllık üni mezunu olma şartı varönlisans degıll

   1. aykut dedi ki:

    erhan ben 2 yıllık yüksek okul bitirdim 2 yılda açık öğretim bitirdiğim zaman 4 yıllık mezun diploması vericekler kabul olmazmı illa bi seferde 4 yıllık mı olmak lazım hayallerimi yıkma 🙁

   2. eser dedi ki:

    kardşim aynı sıkıntı bende de var. derslerimi de verdim bitdi. ama biz ön lisans diplomasıyla kpss ye başvurduk. bunlar lisans diplomasıyla olcak diyorlar. anlıcan benim hayallerim suda. seninde öyle olcak =(

 18. alp dedi ki:

  demir oluyor kardeş bende aöf 2. sınıf öğrencisiyim sansımı deniycem inş olur

 19. demir dedi ki:

  ben aöf uluslar arası ilişkiler 1.sınıf öğrencisiyim bitirdikten sonra kpssye girip polis olabiliyormuym acaba? bilgisi olan warmı?

  1. Mete dedi ki:

   kpss ye girmeden pomem şartların uygunsa başvurup girebilirsin.ama yaşın tutarsa tabi…

   1. Furkan Karadeniz dedi ki:

    Merhaba arkadaşlar benim bir kaç sorum olucak cevaplarsanız sevinirim.
    İki yıllık bir üniversite bitirdim şimdi açıköğretimden işletme okuyacağım 3 ve 4 ‘ten devam edeceğim
    1.bu sene kpss girmem gerekir mi?
    2. Açıköğretimi bitirdikten sonra mı girebilirim?

  2. erhan dedi ki:

   demir eger uluslar arası ilişkiler 4 yıllık sa olur ama 2 yıllık sa olmaz çünkü 4 yıllık şartı var pmen de yaşın da tutuyorsa lise mezunu olarak gırersın

 20. mecbure doğan dedi ki:

  ben mecbure doğan okula adımımı attığımdan beri polis olmayı hayal ediyordum çalışarak çabalayarak ygs sınavına çalışarak bu sene sınava girdim ama olumsuz bir sonuçla karşı karşıya geldim ve öysm başkanı bu mesleği bana çok görüp izin veremedi polis olmamı bu nun için kitapçıklarımızı birbirine karıştırıp puanları mı yok ettiler lütfen puansız beni sınava almanızı istiyorum ben polis olmayı çok istiyorum gereğini yapılmasını arz ederim…

  1. cem dedi ki:

   sevigili arkadaşlar bende ygs magduryum oo kadar çok çalıştım malesef kötü geçti.sınavsız üniversite oluyusada polislikde olsun buradan içişeri bakanına sesleniyorum pomem için yaş düzenlemesi yaptılar.pmyo için neden yaş düzenlemesi yapılmadı.o kadar yaş magduru varken insanın aklına şu soru geliyo üniveriste ögrencisiyle lise ögrencisi arasında ayrım gayrımı var onun pmyo için yaş degişikligi yapılması lazım zaten ygs de sorunlar bitmedi.öyle insan varki halen puan türlerinde hesaplamaların düzetilmedigi kanaatindeyim bir çok yerden de söylenti duyuyuz.

 21. nuran çelik dedi ki:

  bu nasıl bir iş geçen sene puan birirlerine yol açılsın diye düştü bu senede düşsün herkes burdan kafasına göre yorum yazmasın çalışıpçalışmamayla ne alakası var geçen sene benim oğlum 300 puan aldı ozaman çalışmayanlar neden müracat etti puan düşünce bu senede şaibeli bir sınav düşürün zaman geçiyor müracatlar başladı

  1. mecbure doğan dedi ki:

   ben mecbure doğan okula adımı attığımdan beri polis olmayı hayal ediyorum çalışarak çabalayarak ygs sınavına çalıştım ve bu sene girdim

   1. sametusta.org dedi ki:

    5 senedir giriyorum, bu sene 6. senem. inşallah bu yıl olacak.! 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir