Emniyet Teşkilatı Aday Polis Memuru Yönetmeliği Açıklandı!

Polis Haber MaSaL
sponsorlu reklam
Aday Polis Memuru Yönetmeliği Yayınlandı!

Aday Polis Memuru Yönetmeliği Yayınlandı!

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA POLİS MEMURU VE

KOMİSER YARDIMCISI RÜTBELERİNE ADAY MEMUR OLARAK

ATANACAKLARA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla bitiren öğrencilere uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanabilmeleri için yapılacak sınavla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis eğitim kurumları veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim süresini başarı ile tamamlayan öğrencileri,

b) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

c) Mesleki bilgi düzeyi: Polis eğitim kurumları mezunlarının polis eğitim kurumunda gördüğü derslerle ilgili bilgi düzeyini, Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise Başkanlıkça verilen mesleki eğitim dersleriyle ilgili bilgi düzeyini,

ç) Polis eğitim kurumları: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis Meslek Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Esasları

Sınava katılacak adaylar

MADDE 5 – (1) Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.

Sınavın yeri ve zamanı

MADDE 6 – (1) Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Başkanlıkça belirlenir ve sınav tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav, mezuniyeti müteakip en geç bir ay içinde yapılır.

Komisyonların oluşturulması ve görevleri

MADDE 7 – (1) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Başkanlık onayı ile belirlenir.

(2) Soru Hazırlama Komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında 5 rütbeli personel ve hazırlanacak soru sayısı ve ders konuları dikkate alınarak yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler ve ayrı ayrı kartlara basımını sağlar.

(3) Sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir başkan ve üç rütbeli personel ile bir öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorularla sözlü sınav yapmakla görevli ve yetkilidir. İhtiyaca göre her bir polis eğitim kurumunda ve Başkanlıkta birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi birden fazla polis eğitim kurumu için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

(4) Merkezi sınav komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, Başkan adına sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.

(5) Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yardımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

(6) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Sınav şekli ve esasları

MADDE 8 – (1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Mazereti sebebiyle sınava katılamama

MADDE 9 – (1) Aday, eşi veya birinci dereceden kan hısımlarının ölümü nedeniyle ya da kendisinin tedavi ve sağlık gerekçesiyle sınava katılamaması halinde, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek tarihte Başkanlıkta oluşturulacak komisyon tarafından aynı usul ve esaslarla sınava tabi tutulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle sınava katılmayanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonu atamalar

MADDE 10 – (1) Sınavda başarılı olan adayların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“Emniyet Teşkilatı Aday Polis Memuru Yönetmeliği Açıklandı!” üzerine 17 yorum

 1. 48haluk dedi ki:

  Ben kısaca bir bilgilendirme yapayım benim gördüğüm kadarıyla 

  1- Yapılan sınav PMYO okullarına girmiş olan cematçiler için yapılmştır yani cemaatle ilgisi olmayan arkadaş bu sınavı rahat bi şekilde geçecektir 

  2- Artık bundan sonra sınavla alım olmayacaktır TORPİL dönecektir eğer torpilin varsa okula girer mezun olursun 

  3- Bu sene yapılan bu uygulamanın gelecek sene yapılacağını düşünmüyorum (eğer pmyo okullarına alım olursa) büyük ihtimal 16. dönem öğrencilerini etkilemeyecek o zamana kadar kaldırılır 

  4- YGS paraj puanı büyük ihtimalle 200-230 civarında olacaktır ve haziran sonu gibi açıklanacaktır yani şuan PMYO okullarında okuyan öğrencilerin mülakatları bittikten sonra yeni alınacak öğrencilerin sınavları başlayacaktır 

 2. Buğra dedi ki:

  Masal ; Ygs kalktı, yaş düzeltmesi yapıldı. Senden de bişeyler duymak isteriz, (Ygs puan tahmini ve yeni yönetmeliğin avantajları hakkında)

 3. Mehmet dedi ki:

  Ygs baraj puanı yok mu yani astsubay myo mülakatları gibi en yüksek puandan en düşük puana sıralama mi yapilacak? 

  1. Buğra dedi ki:

   Mehmet pardon YGS kalkmadı ama PMYO YAZILI sınavı kalktı. Resmi gazetede yayınlandı. 

   Arkadaşlar yönetmelik değişti yaş sınırı 26 oldu. PMYO yazılı sınavı kalktı. MÜlakatla ve YGS puanı ile alınacak.
   Resmi olarak açıklandı..

 4. ramazan dedi ki:

  Gmailden de sordum ayni soruyu cevap gelmedi. Bu aciklanan sey tam.olarak ney pmyo adaylariyla ilgilimi . oyleyse ne dmek oluyo yazili sinavin olup olmayacagi bellimi kisa bisekilde aciklayacak yokmu

 5. ali dedi ki:

  pmyo qiriş yönetmeliqi yanyınladındı sınaw kalktı bilgi verirmisiniz ?

 6. Mustafa temür dedi ki:

  Bu sene alım olcakmı admin. Ve alım sıstemı nasıl olcak. 15. Donemle alakalı bısey varmı

 7. fatih dedi ki:

  admin peki bu sene alım olcak mı başvuru tarihleri açıklandımı şimdi anlayamadım

 8. Fırat dedi ki:

  Geçmiş olsun sınavı kazanamayanlar 2 yıl boşa okumuş oluyor.Allah belanızı versin ya

 9. Anıl dedi ki:

  Tam olarak kestiremediğim nokta şu. Mezuniyetten sonra bir mülakat gibi sınavdan bahsediliyor. Bu pomeme girişte kpss şartı ve mülakat olayını tamamen değiştiriyor mu yoksa biz yine aynı şekilde pomem e girip pomem den mezun olduğumuzda tekrar ayrı bi mülakat daha yapılıp bunun neticesinde mi atamalar yapılıyor olacak ?

 10. Tolga dedi ki:

  Ben 21 yaşında AÖF Lisans 3.sınıf öğrencisiyim yeni yönetmeliğe göre polis olabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekli ?

 11. ORHAN dedi ki:

  Adamın anlamadığım olay şu? Simdi YGSye girilip baraj puanını geçip mülakatı geçip okula başlayıp 2 yıl okuyup sonra mı sınava girilecek olay nasıl oldu anlayamadım? Bi anlaşılır şekilde en baştan anlatsanda bi bilgimiz olsa durum hakkinda?

 12. Furkan dedi ki:

  Pmyo ile de ilgili bi bilgi varmı acaba masal yukarda bişe anlamadım okudumda ne ile ilgili bu pmyo yu etkiliyormu

 13. Kaan dedi ki:

  Yani sadece mülakat mı olucak?

 14. ahmet dedi ki:

  işte beklenen bomba.. alıştık gerçi bombalara..

 15. volkan dedi ki:

  yada bir tahmininz varmı

 16. volkan dedi ki:

  pmyo yazılı ne zaman acıklanacak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir