Polis Koleji Giriş Yönetmeliği Yenilendi!

Paem MaSaL
sponsorlu reklam
Polis Koleji Giriş Yönetmeliği

Polis Koleji Giriş Yönetmeliği

Sevgili Polis Koleji Adayları,

Polis Koleji Yönetmeliği günümüz gereklerini karşılamadığı gerekçesiyle bugün itibariyle yenilenmiştir. Polis Koleji Giriş Yönetmeliğinin yeni halini aşağıda bulabilirsiniz. Polis Koleji yolunda tüm Polis Koleji adaylarına başarılar dileriz.

POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejine alınacak aday öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Kolejine alınacak aday öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtını,

ç) Müdür: Polis Koleji Müdürünü,

d) Polis Koleji: Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejini,

e) Sağlık Yönetmeliği: Emniyet Teşkilâtı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ile İlgili Esaslar

Öğrenci kaynağı

MADDE 5 – (1) Polis Kolejinin öğrenci kaynağı Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim mezunu kabul edilen öğrencilerdir.

Alınacak öğrenci sayısı

MADDE 6 – (1) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Polis Kolejinin kapasitesi dikkate alınarak Polis Kolejine kız yahut erkek öğrenci alınacağı ve alınacak öğrenci sayısı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

Adayların nitelikleri

MADDE 7 – (1) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olmak.

c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

ç) İlkokul dördüncü sınıftan sonra yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli olmak üzere, Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almamış olmak.

d) İlköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.

e) Herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

f) Alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.

g) Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti,vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak, veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

ğ) Anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı;

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3) Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ile İlgili Esaslar

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 8 – (1) Polis Koleji Sınavı başvuru şekli, yeri ve zamanı Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilir.

Polis Koleji Sınavına katılacak adayların tespiti

MADDE 9 – (1) Polis Koleji Sınavına katılmak isteyen adaylar, Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilen esaslara göre başvururlar.

(2) Polis Koleji Sınavı için müracaat eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınan puana göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanır. Ancak bu sayı Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile otuz katına kadar arttırılabilir.

Adaylara sınav tebliği

MADDE 10 – (1) Polis Koleji sınavına girmeye hak kazanan adaylar Polis Koleji Müdürlüğünce ilan edilir ve adayların kimlik bilgileri ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir.

(2) İl Emniyet Müdürlüklerince, sınava katılmak isteği ile kendilerine müracaat eden adaylara, sınavın tarihi, yeri ve saati tebliğ edilir ve tebligat sonuçları Polis Koleji Müdürlüğüne bildirilir.

Arşiv kayıtlarından sorgulama

MADDE 11 – (1) Polis Koleji Sınavına katılmaya hak kazanan adayların arşiv araştırmaları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Genel Müdürlüğe yaptırılır ve 7 nci maddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ile İlgili Esaslar

Sınavın şekli ve yeri

MADDE 12 – (1) Polis Koleji Sınavı, Polis Koleji Müdürlüğünün tespit edeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı yer ve zamanda; mülakat, fiziki yeterlilik, yazılı sınav ile intibak eğitimi ve değerlendirilmesi olarak dört aşamalı şekilde yapılır.

Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu

MADDE 13 – (1) Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Adayların sayısı dikkate alınarak sınav komisyonu sayısı birden fazla olabilir.

(2) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu, komisyon başkanı, iki rütbeli personel, bir hekim ve bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.

(3) Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonunda görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin etkili mülakat yapma teknikleri konusunda eğitim almış olma şartı, komisyon başkanlarının ise, daha önceden mülakat komisyonlarında en az iki kez görev almış olması şartı aranır.

Mülakat sınavı

MADDE 14 – (1) Mülâkatta adayın Polis Koleji öğrencisi olmasında; ifade kabiliyeti, konuşma düzgünlüğü, fizikî görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama kabiliyeti ile sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilir.

(2) Mülakatta;

a) İfade kabiliyeti değerlendirilirken; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanıp kullanmamasına, duygu ve düşüncelerini ifade edip edememesine ve girdiği ortama uyum sağlayıp sağlayamamasına,

b) Konuşma düzgünlüğü değerlendirilirken; adayın harfleri düzgün çıkarıp çıkaramadığına, kekemelik bulunup bulunmadığına, sesin seviyesi veya titremesi veya hızlı konuşma gibi nedenlerle konuşulanların yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına,

c) Fiziki görünüş değerlendirilirken; adayın yazlık kıyafet giydiği zaman görünebilecek yerlerinde eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayacak bir farklılığın ve vücut yapısının normal olup olmadığına,

ç) Kendine güven derecesi değerlendirilirken; adayın aşırı heyecanlanıp heyecanlanmamasına,

d) Kavrama kabiliyeti değerlendirilirken; adayın kendisine yöneltilen soruları ve konuşulanları anlayıp anlamamasına, dikkatini toplayıp toplayamamasına,

e) Polis Koleji öğrencisi olmasına sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığı değerlendirilirken; komisyondaki hekim tarafından Sağlık Yönetmeliğine göre yapılan ön sağlık kontrolüne göre adayın Polis Koleji öğrencisi olmasına engel bir halin olup olmadığına,

bakılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların tamamından yeterli görülen aday, Fiziki Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanır.

(4) Mülakat Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.

(5) Mülakat sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki Yeterlilik Sınavı, Müdürün teklifi Genel Müdürün onayı ile adayın bedeni kabiliyeti ile fiziki yapısını değerlendirecek şekilde önceden tespit edilen parkurda, uygulamalı olarak yapılır.

(2) Fiziki Yeterlilik Sınavı sonuçları aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda yazılı sınava alınırlar.

(4) Fiziki yeterlilik sınavı sonuçlarına itiraz edilemez.

Yazılı Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav soruları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyon tarafından ilköğretim okullarının öğrenim programları dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Yazılı sınav sorularının ağırlıkları Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürce onaylanan Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil konularında test usulü ile yapılır.

(3) Yazılı sınava ait sorulara “GİZLİ” gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler uygulanır.

Yazılı Sınav ve Yazılı Sınav Komisyonu

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sorularının teslim alınmasından cevap kâğıtlarının yazılı sınav değerlendirme komisyonuna teslimine kadar yapılacak işlemler, Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.

(2) Sınavlar, tüm sınav salonlarında aynı gün ve saatte yapılır.

(3) Sınav soru kitapçığının numunesi ve cevap kâğıtları Polis Koleji tarafından 1 yıl süreyle saklanır.

Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu, sonuçların ilanı ve itiraz

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav cevap kâğıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilen Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonunun sorumluluğunda değerlendirilir.

(2) Polis Koleji yazılı sınav sonuçları herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilir.

(3) Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 2 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar adayın kendisi veya velisi tarafından şahsen Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden sonra en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başarı listesinin tanzimi

MADDE 19 – (1) Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak başarılı olanların listesi, asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

(2) Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile fiziki yeterlilik sınavı, Türkçe, matematik, fen, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır. Yine de eşitlik olması halinde kura ile belirlenir.

(3) Başarı listesi, o yıl Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adaydan meydana gelir.

Adayların yerleştirilmesi

MADDE 20 – (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri sağlık raporları sonuçlandıktan sonra başarı sıralaması ve tercihleri dikkate alınarak yapılır. Asıl adaylar yerleştirildikten sonra sırası gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Raporu ve Kayıt Esasları

Sağlık kurulu raporu

MADDE 21 – (1) Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve Polis Koleji Müdürlüğünce uygun görülecek sayıda yedek adaya sağlık kurulu raporu aldırılır.

(2) Sağlık kurulu raporu için çağrıldığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

(3) Rapor işlemleri süresince Polis Kolejinde kalmak isteyen adayların barınma ve beslenme giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.

(4) Sağlık kurulu raporuyla Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler intibak eğitimine katılmaya hak kazanırlar.

Geçici kayıt

MADDE 22 – (1) İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi için Polis Kolejine gelen adayların geçici kayıtları Müdürün onayı ile yapılır.

İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu

MADDE 23 – (1) İntibak eğitimine çağrılan adayların Polis Kolejine alınmasına veya alınmamasına karar vermek üzere Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu, bir başkan, en az üç rütbeli personel ve en az bir rehberlik ve psikolojik danışmandan oluşur.

İntibak eğitimi ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Adaylar eğitim öğretim başlamadan önce Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdür tarafından onaylanan sürede intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre üç günden az olamaz.

(2) İntibak eğitimi için Polis Kolejinde hazır bulunacağı tarihten itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 24 saat içinde gelmeyen veya geç kalacağını geçerli bir mazeret ile bildirmeyen ve bunu belgelendiremeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.

(3) İntibak eğitimi sırasında adaylar; birinci sınıflar amiri, sorumlu komiseri ve psikolojik danışmanı tarafından Polis Kolejine uyum sağlayıp, sağlayamadığı konusunda gözlemlenir. İntibak eğitimi sonunda hazırlanan intibak değerlendirme formuna göre, İntibak Eğitimi Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların Polis Kolejine alınmasına ya da alınmamasına karar verilir.

(4) En az üç gün intibak eğitimine katılan ancak belirlenen intibak eğitimi süresini tamamlamadan hakkında olumsuz intibak değerlendirme formu düzenlenen adayların durumu, İntibak Eğitimi ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hemen karara bağlanır. Komisyonun, aday hakkında “Polis Koleji öğrencisi olamaz” kararı vermesi halinde adayın ilişiği Müdürün onayı ile kesilir.

(5) İntibak eğitimi süresince adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce karşılanır.

(6) İntibak eğitimi değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez.

Adaylar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması

MADDE 25 – (1) Polis Koleji sınavında başarılı olan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır ve 7 ncimaddede belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan adayların ilişiği kesilir.

Kesin kayıt

MADDE 26 – (1) Yüklenme ve kefalet senetleri ile diplomalarının asıllarını getiren ve yapılan tahkikat neticesi olumlu olan adayların kesin kayıtları Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komisyonlar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen komisyonların görevleri dışında kalan, Polis Koleji sınavına yönelik olarak yapılacak diğer iş ve işlemler, Müdürün onayı ile kurulacak komisyonlar marifetiyle yürütülebilir.

(2) Bu Yönetmeliğe göre kurulacak komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir.

Şehit ve vazife malulü çocukları

MADDE 28 – (1) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarına Polis Koleji Yazılı Sınavında aldıkları puanın %5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.

Sınav görev ve sorumluluğu

MADDE 29 – (1) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Sınavı için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, aday öğrencilerin sağlık raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 6/4/1998 tarihli ve 23309 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“Polis Koleji Giriş Yönetmeliği Yenilendi!” üzerine 114 yorum

 1. ajshsh dedi ki:

  Normal bi keseden nakil için kacinci Sinif olmamiz gerek

  1. Mavi dedi ki:

   Kolej kapandı.

 2. selver dedi ki:

  Liseden sonra akademiye girilebiliyor mu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 3. Zeynep dedi ki:

  Kızlarda polis kolejınde okuyabiliyor mu

  1. serkan dedi ki:

   Evet zeynep

 4. tuğçe dedi ki:

  polis kolejine teog puanımız düşük olsa parayla girebilirmiyiz? ücret nedir? lütfen yardımcı olun

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 5. hasan dedi ki:

  8. sınıf öğrencisiyim polis koleji sınavı ne zaman

 6. yunus dedi ki:

  Ben lise1i 2 kere okudum okulu kendim braktim  polis kolejinde başlama gibi bi imkanım varmı ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Yunus,
   Polus kolejleri kapatıldı.

   1. Fatma duman dedi ki:

    Merhaba lise 2 de polis kolejlerine geçebiliyomuyuz??? Ve şuan lise 1 de okuyorum lütfen bi bilgi verin !!!

   2. Mavi dedi ki:

    Kolej kapandı. Üniversite mezunu olmanız gerek.

 7. alperen dedi ki:

  9. sınıftan geçiş varmı acaba ? 😀

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Alperen,
   Lise son sınıfta PMYO sınavlarına girebilirsiniz.

 8. Dogukan dedi ki:

  Suan ozel okulda lise 2 ye gidiyorum polis kolejine yada akademiye girme şansim varmi ??

 9. Ceydanur dedi ki:

  Merhaba, 10 sınıftayım polis kolejine geçiş yapabilir miyim?

 10. melisa dedi ki:

  acaba ygsden kaç puan alamız gerek 2015 göre ve hangi sıanvları girecegiz çok soru soruyorum kusura bakmayın 😀 😀

 11. melisa dedi ki:

  merhaba ben 11.sınıf ögrencisiyim ve polis okuluna nakil yapılır mı acaba bunu merk ediyorum 🙂 ve puanları kaç acaba üniversite sınavı için 🙂

 12. nilgün dedi ki:

  merhaba lise ikide polşs kolejine geçiş yapılırmı ve 15 yaşında kızım boy kaç olması gerekir lütfen cevap verin polis olmayı herşeyden cok istiyorum

 13. mert dedi ki:

  polis kolejine 9. siniftan gecis yapabilirmiyiz

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mert,
   Öyle bir şey söz konusu değil.

 14. yıldıray dedi ki:

  kopyadan dolayı idari sabıkası olanlar için bi sorun oluyormu???

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Yıldıray,
   PMYO için mi soruyorsunuz?

 15. meryem dedi ki:

  okullar başvuruyla ilgili kesin bilgi vermiyorlar artık net bir cevap istiyorum

 16. büşra dedi ki:

  tamam pardon ama sbs başvurusu yaparken bankaya yada müdüre falan söyleyin diyolar ama bize böyle bişe sormadılar ben sordum onlarda bilmiyoruz dedi ve sbs yaklaştı başvurular bursa polis kolejinin kapatılması söz konusu olduğu için olmayabilir mi?

 17. büşra dedi ki:

  masal
  bu sene bursa polis koleji kapatılıyo olduğu için öğrenci alımı olmayacak mı? öğrenci alımı olursa başvuru nasıl yapılacak?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Büşra,
   Sorunuza daha önce cevap vermiştik. Lütfen aynı soruyu bir defa sorunuz.

 18. mehtap özbal dedi ki:

  ya sbsdn 450 puan alsam profösör olurum ztn 450 çok yaa

 19. yiğit dedi ki:

  koleje girmek için sbs den 450 ve üstünü almak gerekiyor herhalde 450 nin altına düşmemeye gayret edin arkadaşlar

 20. yiğit dedi ki:

  benim duyduğuma göre bu sene sağlık yönetmeliği değişmiş lazer ameliyatı kabul ediliyormuş herhalde yeni yönetmeliği okursanız görürsünüz

 21. Emirhan A. dedi ki:

  Neden hala cevap vermediniz ?

 22. Emirhan A. dedi ki:

  polis kolejinde lazer olur mu ?

 23. Emirhan A. dedi ki:

  Lazer ameliyatı var mı ? Polis kolejinde olur mu ?

 24. hayalci :) dedi ki:

  Merhaba
  ben birşey duydum..
  ailende birisinin bile bir suçu oldu mu siciline işlendi mi güvenlik aşamasında atılıyormuşsun 
  bu doğru mudur ?
  Cevap verirseniz çok mutlu olurum 🙂

 25. Almina dedi ki:

  Polis kolejine gidebilmemiz için. tercih listesine polis kolejini yazacağız sonra ne olacak lütfen çok az zamanımız kaldı anlatırmısınız :/

 26. fatih dedi ki:

  sınavına girdikten sonra kazanıp kazanmayacağımızı nerden öğrenicez

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Fatih,
   Sitemizi takip etmen yeterli olur.

   1. burak dedi ki:

    koleje kaç yaşında girilir

   2. Mavi dedi ki:

    Kolejler kapandı.

 27. erkam dedi ki:

  tmm şimdi öğrenilmiyomuş heralde

 28. erkam dedi ki:

  puan heralde sbs den sonramı belli oluyo kaçla girebileceğim

 29. erkam dedi ki:

  polis koleji sınavı kaç istiyo bi 450 diyolar bi 400 lütfen söyleyin puan kaç

  1. hatice dedi ki:

   polis kolejine başvuruda bulunan öğrencilerden en yüksekten başlayıp alıyorlarmış belirli bir puan yok ama geçen yıllar 450 civarı almışlar

 30. büşra dedi ki:

  şey bu yıl kızla polis koljine alınıcak değilmi bi cevap verseniz yaa nolursunuz bu ay başvuru yapıcam için okula başvuru ile ilgili bişi geliomuş heralde yardımcı olurmusunz ?

 31. büşra dedi ki:

  şey ben 8.sınıfa gidiyorum başvurular okulumuza mı geliyoo yani yazıda anlamadım nerden başvuru yapıcaz yardımcı olursanız sevinirim

 32. buse dedi ki:

  onuu bilmiyorumm ama çok fazlaa yaa

 33. beytullah dedi ki:

  biliorumda zaten 450 nin altında giren yokmuş

 34. buse dedi ki:

  beytullah sanırım suan belirli bir baraj puan yok ne kadar yüksek alırsan o kadar fazla avantajın olur yüksek almaya bak

 35. buse dedi ki:

  merhaba ben 8. sınıf öğrencisiyim koleje girerken okul puanlarına bakıyorlarmı eğer bakıyorlarsa % kaçını istiyorlar ?

 36. beytullah dedi ki:

  masal polis kolejine 400 410 ile giriliyomu lüften cv ver hep aynı şeyi yazıorum cv vermiyon 

  1. hayalci :) dedi ki:

   hayır.. daha bu  sitede yeniyim çok özür dilerim ..

   1. MaSaL dedi ki:

    Önemli değil. Sitemizde araştırma yaparak her şeyi öğrenebilirsiniz.

 37. ibrahim dedi ki:

  Selam masal kardeşim sana bir şey sorabilirmiyim Biz Polis kolejine Sbsden aldığımız puanamı göre gireceğiz yoksa Polis kolejinden aldıgımız puanamı göre gireceğiz… şey bu arada bir sorum daha var Polis koleji yazılı sınavından 30 matematik 25 türkçe 15 sosyal 10 ingilizce kaç net yapmamız gerek allah rızası için bi yardım eli uzatın bu bilgilere çok ihtiyacım var ama .( cevabınızı bekliyorum

  1. MaSaL dedi ki:

   Ah Be İbrahim,
   Sitemizde yazıyor ya niye okumuyorusunuz?

 38. metin dedi ki:

  bu yıl 700 puan üzerinden değerlendirilecek diye biliyorum 8. sınıf öğrencisiyim nasıl olur yani kaç puan olur ???? lütfen bilgi……

 39. orkun dedi ki:

  Bu yıl sbs ye gireceğim için kendime stres yapıyorum bunun için psikolğa gitmeyi planlıyorum acaba polis koleji mülakatların vb. gibi yerlerde bi sorun çıkarmı?

 40. Zişannur dedi ki:

  yaa 7.sınıfım katılamazmıyım

 41. Göktuğ nihat dedi ki:

  2013 yılı sınav tarihlerini bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler..

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Göktuğ,
   Hangi polis okulu için sordunuz?

   1. Göktuğ nihat dedi ki:

    Balıkesir veya başka bir il olabilir fark etmez polis olmak istiyor kendisi o sebeple sormuştum…

 42. kübra dedi ki:

  tşk:)

 43. beytullah dedi ki:

  akademiye gidersin artık kübra akademide aynı  şey zaten 4 sne lise okursun sonra akademi sınavlarına hazılarnırsın

 44. kübra dedi ki:

  bunu yazana kladar cevabı da yazardın !..

 45. kübra dedi ki:

  of ya 2 saattir cvp bekliyorum ..

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Kübra,
   Sorunuzun cevabı sitemizde Polis Koleji bölümünde mevcuttur. Yani sorunuz cevaplanmayacak.

 46. kübra dedi ki:

  bir de biz hem sbs ye hemde polis koleji sınavına mı gircezz ya birisi beni bu konuda aydınlatsın lütfennn masal nolur cvp ver artıkkk?? bişey daha sorcam biz sbs den aldığımız puanla mı koleje gircez yoksa polis koleji sınavından mı aldığımız ouanla gircez?? 🙁 ağlıycam

 47. kübra dedi ki:

  ne diyosunuz siz? polis kolejine kız öprenci alınmayacak mı bu sene yaa o kadr araştırdım ben gözüme öyle bişey çarpmadı.. peki polis olmak isteyen kızlar nereye gidicek okul olark?

  1. hatice dedi ki:

   bence az da olsa kız öğrenci kesin alınır

 48. beytullah dedi ki:

  var tabi

 49. ismail dedi ki:

  bu polis kolej sınavının sbs ile alakası varmı ?

 50. özel harekat dedi ki:

  polis kolejine kız ögrenci alınıyo mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Son iki senedir alınmıyor. Bu sene alınabilir.

   1. kübra dedi ki:

    ya hayır kız öğrenci de alınmalı yhaaaa of moralim alt üst oldu :(( şu polis kolejine grmek için 500/450 fazla değil mi? sizce de? 700 den mi yoksa o 450?

 51. Züleyha Öktem dedi ki:

  polis koleji sınavı 700 üzerinden mi değerlendirilecek SBS gibi ?

 52. Geleceğin Polisi dedi ki:

  Arkadaşlar maalesef Polis Kolejine 3 senedir kız alınmıyormuş.Ankara Polis Koleji müdürlüğünü aradım,öyle söylediler.İnşallah Polis Akademisinden olurum.Ama çok üzüldüm 🙁

 53. Said dedi ki:

  Evet beytullah var 

 54. beytullah dedi ki:

  peki akademiye girmek için böle bir şans var demi lys ye tekrar girmek

 55. Said dedi ki:

  Polis koleji alımlarında da Lazer ameliyat serbest oldu mu ?:(

 56. beytullah dedi ki:

  masal bir şey sorucam ben 8.sınıfta polis koleji sınavına girdim ama kazanamadım diyelim lise 1 e geçtim sonra  sbs ye tekrar girip bir daha polis kolejine girmek istedim böyle birşey mümkünmü şimdiden teşşekürlerr

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Beytullah,
   Mümkün değil.

   1. hatice dedi ki:

    masal sen kaç yaşındasın * bide sen bir polismisin

  2. sezer dedi ki:

   selam ben 8. sınıftayım su anda bıyere basvuracakmıyım yoksa sbs ye gırene kadar bısey yapmayacakmıyım

   1. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Sezer,
    SBS sınavına girene kadar bir şey yapmanıza gerek yok.

 57. beytullah dedi ki:

  evet serbest…

 58. Said dedi ki:

  Polis koleji alımlarında da Lazer ameliyat serbest oldu mu ?

 59. beytullah dedi ki:

  masal cevaplmadın sorumu sıradan gidiyoruz diceksen görkem benden sonra yazdı semada aynı şekilde

 60. görkem dedi ki:

  slm masal.8.sınıf öğrencisiyim.polis koleji sınav tarihini söylermisin?birde ben mesela sivil polis olmak istiyorum.onun için ne yapmalıyım???

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Görkem,
   Sitemizin Polis Koleji bölümünü takip et.

 61. beytullah dedi ki:

  masal kardeşim lüften sormu cevapla bu sene sbs ye göremi gircez koleje yani 700 üzerindeki puandanmı yoksa   6.7.8 bölünerek bide 700 eklenerek çıkan 500 üzerinden olan puanmı lüften yardım et kardeşim bu aklıma takıldı

 62. gizem dedi ki:

  hmm inş çıkarsın evt aynı şekilde benim de aklım karışıyor

 63. beytullah dedi ki:

  inş hepimiz kazanırız ama şu yeni sistem kafamı karıştırıyo sadece sbsye göremi gircez bilmiyorum benimde puanlar hep 410 400 bi 450 ye çıkamadım 

 64. gizem dedi ki:

  460 inşallah olur şimdi deneme sınavlarına giriyorum dershaneye gitmiyorum şu anda 442 den  aşağı düşmedim etüt merkezi gibi bir şey var orda hep birinciyim  sınavlar da çok zor orada sbs düzeyinde 

 65. beytulllahkarakus@hotmail.com dedi ki:

  gizem senin girmen için 460 falan yapman lazım çok kız eğleniyo ama yinede 480 alan kız bile polis kolejini istiyo o yüzden sen 460 falan yap

 66. gizem dedi ki:

  masal ben bir şey sormak istiyorum mesela polis kolejine 20 kız öğrenci seçilecek ve bn 21.yani yedek oldum mülakatta  asıl olan biri elendi diyelim beni çağırırlar dimi çünkü 20 kişi olmak zorunda

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gizem,
   Aynen öyle olur.

 67. Gökay dedi ki:

  Şimdi  Ben  Sbs’ye girdikten sonramı gireceğim bu sınava tam olarak ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gökay,
   Polis Koleji sınavına SBS sınavından sonra gireceksiniz.

 68. Geleceğin Polisi dedi ki:

  Lütfen ama lütfen bu soruma cevap verirmisiniz.
  Bu soru yüzünden çalışma isteğim kalmadı,tüm moralimi bozuyor..
  Polis Kolejinde göz kusuru olmamalı mı.2012 şartlarında kusursuz olmaıymış,yukardagözle ilgili bi madde yok.
  Bulanık görüyorum,ve doktora gitmektende korkuyorum gözlerin bozuk derse,moralim daha da düşer..Lütfen biri yaardım etsin,Polis kolejini sırf göz lerim yüzünden kaybetmek istemiyorum 🙁 :(..
  Saygılarımla..
  Gizem Eriker.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Sitemizden sağlık şartları yönetmeliğine bakabilirsiniz.

 69. yusuf dedi ki:

  Dövme yada yanık polis olmak için sorun yaratabilirmi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Yusuf,
   Dövme sorun olur. Yanık izinin nerede olduğu önemli.

 70. orkun dedi ki:

  ya puan sistemi nasıl olucak o yıl en fazla başvurandan en aza doğru olucak demi sizce 410 436 gibi puanla girebilirmiyim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Orkun,
   2013 Polis Koleji Puanları konusuna bakabilirsiniz.

 71. nesibe sahin dedi ki:

  ben fransada okuyorum .bende katilmak istesem sbs sinavina girmek zorundamiyim. yabanci vatandaslar icin bir ayricalik varmi. sinavlarda yurt disindaki turk ogrencileri icin giris sartlari nelerdir. bilgilendirirseniz cok sevinirim tesekkurler.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Nesibe,
   Sitemizden Polis Koleji bölümüne bakabilirsiniz.

   1. Özgür dedi ki:

    Merhaba Ben 7. sınıf öğrencisiyim.
    Polis Koleji Okumak istiyorum.Polis Kolejini okuyupta Çevik Kuvvet Veya Yunus Polis Olabilirmiyim ?

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Özgür,
    Tabiki olabilirsiniz.

   3. Özgür dedi ki:

    ” Masal ” Peki Boyun Uzun Olması Çok Gereklimi ve Polis Kolejini kaç sene okuyoruz polis kolejini okuduktan sonra direk mesleğemi geçiyoruz ?

 72. feridun dedi ki:

  tsk mensubu şehit gazi malul çocuklarınada puan türünden kolaylık sağlanmış.nihayet bir yanlışı düzeltmişler.önceki yıllardaki yöneltmelik kurumları ayrıştırıyordu,emeği geçenlere teşkkürler.

 73. beytullah dedi ki:

  kardeşim bunların arasında sbs ile ilgili hiç bişreyden bahsetmiyor yeni düzenleme gelecekmi acaba

 74. beytullah dedi ki:

  masal kardeşim bu 2013 ün düzenlemesi dimi okuyorum şuand soularımı sorucam ayrıca bunu yayınladığın içinde çok teşşekür ederim derslerimde iyi gidiyo matematik dışında inşallah giricem  busene oraya 

 75. beytullah dedi ki:

  masal kardeşim bu 2013 ün düzenlemesi dimi okuyorum şuand soularımı sorucam ayrıca bunu yayınladığın içinde çok teşşekür ederim derslerimde iyi gidiyo matematik dışında inşallah giricem  busene oraya 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir